ردپای برخی انسان ها هرگز از روح آدمی محو نمی شوند 

+


فراموش کن

مسلسل را

مرگ را

و به ماجرای زنبوری بیاندیش

که در میانه ی میدان مین 

به جست و جوی شاخه گلی است

+گروس عبدالملکیان

+


1380011_242714482547379_447449248_n.jpg

                       That's me

+


باز همان جمعه تکراری ، باز همان جمعه خسته ، باز همان جمعه امیدوار ، بازهمان بوی قدیم پاییزی که تازه در وجود من متولد شده ، باز همان خمیازه های کشدار صبح که وجود سرما را از هم می گسلاند ، باز همان منی که آرزو دارد آن یک لحظه به اندازه یک دقیقه هم که شده در زندگی اش تکرار شود ، باز همان ابر های مهاجر ، باز همان باد ، باز همان منی که از آدم ها به آدم ها می گریزد ، باز همان سکوت ، باز همان موسیقی، باز همان برگ ، باز همان منی که تنهایی اش درد میکند ...
+


some times you need to feel with your brain

and that's not called thinking 


+